مشاوره در پذیرش مقالات

دراین مرکز ویرایش فنی و متنی شما توسط افرادی انجام می شود که خودویراستار۸ ژورنال بین المللی بوده و با تمام مراحل نگارش ، انتخاب مجله ، ارسال مقاله و پذیرش مقالات IsI آشنایی کامل دارند .