موفقیت ساده تر از آن است که تصورش را می کنیم. در علم مدیریت برنامه ریزی مهمترین و اساسی ترین وظیفه است. مدیریت موفق در کسب و کار با مهارت مدیر رابطه تنگاتنگ دارد. کارگاه های مدیریت کسب و کار از جمله کارگاه هایی است که در این مرکز برای علاقمندان به "مدیریت موفق و موثر کسب وکار"،  برگزار می گردد.ترویج و به کار گیری علم مدیریت ، رشد و ترقی  افراد در حرفه و شغل خود  و بسیاری از موارد دیگر از جمله نکاتی هستند که در این کارگاه ها به آنها پرداخته می شود .برای موفقیت در کسب وکار ناگزیر کسب مهارت و آگاهی از روش های نوین مدیریتی هستیم و این کارگاه ها نیز به همین جهت برای علاقمندان به علم مدیریت در این مرکز برپا می گردد