در این مرکز کارگاه های روش تحقیق جهت آشنایی دانشجویان و علاقمندان با مباحث پایه ای و اساسی در امر تحقیق و پژوهش برگزار می گردد. انتخاب موضوع برای شروع یک پژوهش ، آشنایی با انواع مطالعات و آگاهی کلی با روش های جستجودر منابع گوناگون از جمله موارد مهمی هستند که در این کارگاه ها به آنها پرداخته می شود.

در این مرکز کارگاه های روش تحقیق جهت آشنایی دانشجویان و علاقمندان با مباحث پایه ای و اساسی در امر تحقیق و پژوهش برگزار می گردد. انتخاب موضوع برای شروع یک پژوهش ، آشنایی با انواع مطالعات و آگاهی کلی با روش های جستجودر منابع گوناگون از جمله موارد مهمی هستند که در این کارگاه ها به آنها پرداخته می شود.