موسسه بین المللی ویرا آمادگی ارائه و صدور انواع گواهینامه ها را طبق درخواست متقاضی دارد . این موسسه گواهینامه های بین المللی شرکت وحضور در همایش را نیز صادر می نماید و دراین راستا فعالیت های وسیع و چشمگیری را به متقاضیان ارائه نموده است.