موسسه آموزش عالی آزاد ویرا باداشتن کادری حرفه ای ، شایسته و ماهر و خدماتی نوین و متنوع نظر بسیاری از علاقمندان به آموزش را به خود جلب نموده و به عنوان یکی از پر افتخارترین و معتبر ترین موسسات کشور محسوب می شود. بهره وری ، ارتقا و افزایش کارایی در امر کار و آموزش مطمئنا با داشتن نیروهای ارزشمند حاصل می گردد به همین جهت دقت در جذب نیروی کارامد و حرفه ای یکی از اهداف اساسی موسسه آموزش عالی آزاد ویرا به شمار می آید. افزایش سطح دانش و مهارت جامعه بحثی مهم وضروری است که می بایست به آن توجه خاص داشت ، این موسسه نیز در این راستا جهت گسترش دانش، اقدام به ارائه خدمات آموزشی متنوع نموده است . و امید به ارتقاء و گسترش دانش و مهارت درمیان هنر آموزان و علاقمندان به امر آموزش در ایران زمین دارد .