خدمات آنلاین

پرداخت آنلاین

محاسبه هزینه

فرم ثبت سفارش

سفارش آنلاین

موسسه آموزش عالی آزاد ویرا در زمینه ترجمه تخصصی و ویرایش تخصصی متون علمی ، خصوصا مقالات انگلیسی نیز فعال است و سابقه ای بس درخشان درامر ترجمه و ویراستاری دارد. در این موسسه برگردان متون با دقت بالا صورت می پذیرد .متون بسته به نوع و زمینه تحصصی به مترجم مربوطه جهت ترجمه ارسال می گردد. مترجمین هر حوزه دارای تخصصی متفاوت می باشند و متن با توجه به تخصص و تسلط شخص مترجم جهت ترجمه و وبرگردان ارسال می گردد .متون برگردان شده چندین مرتبه بازخوانی می گردند و با صحت و درستی کامل تحویل داده می شود.