دسترسی به آخرین فهرست نشریات بی اعتبار و کم اعتبار و جعلی خارجی اعلامی دانشگاه آزاد

برگزاری اولین میزگرد تخصصی دانشگاه کارآفرین
آذر ۲۳, ۱۳۹۵
استفساریه مجلس درباره ادغام آزمونها/ رفع ابهام از کنکور دکتری
آذر ۲۵, ۱۳۹۵

دسترسی به آخرین فهرست نشریات بی اعتبار و کم اعتبار و جعلی خارجی اعلامی دانشگاه آزاد
آخرین لیست نشریات بی اعتبار ، کم اعتبار و و ب سایت های جعلی مجلات خارجی از طریق وبگاه دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس اینترنتی http://rvp.iau.ir/sp/ منتشر و در دسترس دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور قرارگرفته است.
با انتشار هر لیست جدید بر روی وب سایت دفترگسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی ، لیست های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و لیست جدید به طور کامل جایگزین آن شده و ملاک قرار
می گیرد. به این ترتیب، اعتبار نشریات باید با توجه به عناوین و تاریخ های درج شده در آخرین لیست ، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند و از ملاک قرار دادن سیاهه های قدیمی خود داری گردد.

پاسخ دهید